Website ontwikkeld en gesponsord door Piozum.
Piozum

Introductie

De Millenniumdoelen

In 2000 hebben de regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, in het kader van de Verenigde Naties, afgesproken om vòòr 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn daarbij acht concrete doelen geformuleerd:

 1. in 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen
 2. in 2015 gaan alle meisjes en jongens naar school
 3. in 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten
 4. in 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
 5. in 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap
 6. in 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
 7. in 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
 8. is 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.


Die onderwerpen zijn niet nieuw, maar in 2000 zijn voor het eerst afspraken gemaakt over concrete meetbare doelen.
Inmiddels zijn we halverwege en kunnen we ons afvragen of er al iets is bereikt? Heel veel, maar lang niet genoeg. Dat komt deels door de economische crisis en deels door het feit dat de meeste landen te weinig geld willen geven aan ontwikkelingsamenwerking.


1. Het aantal mensen dat van minder dan 1 $ per dag moet leven is gehalveerd, maar door de economische crisis, de recente bosbranden in Rusland en overstromingen stijgen de voedselprijzen de laatste tijd sterk.2. Er gaan steeds meer jongens en meisjes naar school; 10 % kinderen in de wereld krijgt echter in het geheel geen onderwijs.3. Hoewel steeds meer meisjes naar school gaan, zijn de kansen van vrouwen op ontwikkeling nog te gering.
4. Een redelijk succes: thans sterven 67 kinderen per duizend geborenen in plaats vabn 93, ondanks de bevolkingsgroei.5. Een te geringe voortgang: in ontwikkelingslanden sterven 900 vrouwen per 100.000 geboortes; dat is 100x meer dan bij ons.6. In 2007 waren 33 miljoen mensen besmet met HIV; hun aantal neemt af in ontwikkelingslanden, maar neemt toe in Oost Europa en centraal Azië.7. CO2 uitstoot neemt niet af ondanks de economische crisis; de ontbossing wordt wel iets minder, maar veel te weinig.8. Meer voorkeur voor producten uit ontwikkelingslanden; meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, gestage groei internetgebruik.


 

Nederland en de millenniumdoelen

De Nederlandse regering heeft de doelen opgenomen in het regeerakkoord als één van de 10 regeringsbrede projecten. Verder hebben verschillende ministers en staatsecretarissen in 2007 met vele bedrijven en maatschappelijke organisaties 36 akkoorden getekend om een bijdrage te leveren aan de verwerkelijking van de milllenniumdoelen; die akkoorden noemen we het Akkoord van Schokland.
Ook zijn vele gemeenten actief geworden door zichzelf tot Millenniumgemeente te verklaren daartoe aangespoord door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) die in 2007 een campagne begon omdat ook op lokaal niveau kan worden meegeholpen de millenniumdoelen te verwezenlijken.
De gemeenteraad van Woerden heeft op initiatief van enkele raadsleden in 2008 besloten Millenniumgemeente te worden. Op grond daarvan zijn we als een kleine werkgroep aan de slag gegaan, is een actieplan opgesteld en een Millenniumplatform ingesteld.


Wat kunnen we lokaal doen?

Heel veel. Vele organisaties zijn in Woerden al jaren actief om de doelen, die we nu millenniumdoelen noemen, te verwezenlijken. Dat zijn vooral organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking. En dat zijn er meer dan we dachten. Deze organisaties worden – voorzover bij ons bekend – op de website. Mist u organisaties, dan vragen wij u ons dit te melden!
 

Maar Wat kunt u zelf bijdragen aan de Millenniumdoelen?

Dat kunt op vele manieren:

 • door bewust te zijn van de noodzaak van de millenniumdoelen en daarover in uw familie en vriendenkring te discussiëren;
 • door het werk van de organisaties genoemd in de Millenniumkrant en op onze website (financieel)te ondersteunen; door mee te werken aan acties van de organisaties of deel te nemen in het bestuur ervan;
 • door mee te werken aan een beter milieu, door bewuster om te gaan met energie, met water, afval e.d.;
 • door geen producten te kopen van bedrijven die kinderarbeid gedogen;
 • door fair trade (eerlijke handel) producten te kopen, in de supermarkt of in de wereldwinkel.

U ziet er zijn vele manieren om mee te werken aan de verwezenlijking van de millenniumdoelen. U kunt zelf mee het verschil maken!

Frans Lander, voorzitter Millenniumplatform